2 فروردین 1397
صفحه اصلی

AstraZeneca نتایج آزمایشگاهی سرطان ریه را بعدا در سال 2018 می بیند

لندن رویترز AstraZeneca در حال حاضر انتظار می رود تحقیقات سرطان ریه از دو دارو ایمونوتراپی برای تولید نتایج بقای کلی در نیمه دوم سال 2018 به جای نیمه اول فایلی عکس لوگو AstraZeneca در بسته های دارو در یک داروخانه در لندن 2014 آوریل 28 مشاهده می شود REUTERS عکس پرونده Stefan Wermouth پرونده فاز III به نام Mystic به صورت خودآمیزی و ترکیبی با ترلیمیماب و داروساز است که در بیانیه ای در روز دوشنبه ذکر شده است که توسط رویدادهای بالینی در میان بیماران درگیر شده است. نتایج اول Mystic سرمایه گذاران ناامید کننده