2 فروردین 1397
صفحه اصلی

برف از شمال به شمال U.S. عبور می کند

نیویورک رویترز دومین طوفان زمستانی در عرض یک هفته به نیویورک و کشورهای اطراف آن رسیده است و پیش بینی هایی را برای پیش بینی شدت بارش برف که می تواند ساعت عجله ی شبانه را بشکند، به عنوان هزاران نفر بدون قدرت از عید پاک گذشته و نه rsquo باقی مانده بین 8 و 12 اینچ 20 و 30 سانتی متر باران سنگین برفی که بعضی از آن با رعد و برق و رعد و برق همراه بود برای شهر نیویورک و حومه های اطراف آن در نیوجرسی و کانکتیکات تا صبح پنجشنبه پیش بینی شده بود. گودال های باد می توانند در نزدیکی شرایط خشک شدن هوا برای مسافران محلی National Weather S